ČÁST VI. PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ PSŮ A FEN VO DO CHOVU

A) Chovné podmínky - výmarský ohař platné od 01.06.2006 (Majitel chovného psa nebo feny je členem KCHVO)

 

 

 

Ocenění na klubové nebo speciální výstavě KCHVO

Hodnocení na zkouškách

Krátkosrstí

pes

VÝBORNÝ

PZ I. cena + LZ (v jakékoliv ceně)

VELMI DOBRÝ

VZ (v jakékoliv ceně)

fena

VELMI DOBRÁ

PZ I. cena

 

Dlouhosrstí

pes

VELMI DOBRÝ

PZ I. cena

 

fena

VELMI DOBRÁ

PZ II. cena

 

 

Všichni krátkosrstí i dlouhosrstí jedinci žádající o uchovnění musí absolvovat jarní svod, klubovou nebo speciální klubovou výstavu, kde bude prováděn výběr do chovu komisí chovatelské rady. Musí být plnochrupí.

 

MAJITEL PSA, který splnil chovné podmínky zašle doporučeně poradci chovu:

1. originál průkazu původu

2. kopii průkazu původu

3. kopii posudku z jarního svodu

4. soudcovských tabulek

5. kopii výstavního posudku

6. fotografii psa formátu 10x15 cm ve výstavní pozici

7. kopii podacího lístku složenky o zaplacení členských příspěvků.

8. vyhodnocení DKK (pouze u importů)

 

Poradce chovu označí originál PP razítkem "chovné podmínky splněny" a odesílá na plemennou knihu.

Po obdržení originálu průkazu původu s razítkem chovný pes z plemenné knihy, zašle majitel chov. psa poradci chovu kopii PP s razítkem chovný pes. Chovný pes nesmí nakrýt chovnou fenu bez předložení doporučení ke krytí majitelem chovné feny. Nutno zkontrolovat zda souhlasí tet. číslo feny ve slechu s číslem na průkazu původu.

 

MAJITEL FENY, která splnila chovné podmínky zašle doporučeně poradci chovu:

1. originál PP

2. kopii PP

3. kopii posudku z jarního svodu

4. kopii soudcovských tabulek

5. kopii výstavního posudku

 

Poradce označí originál PP feny razítkem "chovné podmínky splněny" a zasílá zpět majiteli. Originál PP feny se zasílá na plemennou knihu až s přihláškou prvního vrhu štěňat.

 

Žádost o krytí:

O krytí je nutno žádat písemně s časovým předstihem (platnost doporučení ke krytí je omezená na dobu 12 měsíců a je podmíněna členstvím v klubu). Majitel feny přiloží:

1.  Kopii ústřižku složenky o zaplacení členských příspěvků

2. Kopii ústřižku složenky "A" o zaplacení 100 Kč poplatku za vydání krycího listu (plaťte na účet KCHVO!)

 

Bez těchto dokladů nebude krycí list vystaven a poradce chovu nebude na žádost o krytí reagovat.

Po vrhu štěňat (i nezabřeznutí) je nutno do 10 dnů nahlásit majiteli krycího psa a poradci chovu datum vrhu a počet štěňat.

S přihláškou vrhu je vhodné zaslat též kopie aktualizovaných PP psa i feny. V případě jakýchkoliv změn v PP (zkoušky, výstavy) je vhodné zaslat poradci chovu novou kopii PP, rovněž tak kopii šampión ČR či interšampión.

 

DKK je sledována pouze u importovaných jedinců.

Úhrada za posudek dysplazie (DKK):

Na složenku typu C vyplňte částku 350,- Kč a jako adresáta uveďte MVDr. Milan Snášil, CSc.Luční 62, 616 00  Brno

Složenku zaplaťte, okopírujte podací lístek a tuto kopii předejte při snímkování veterináři, který ji odešle spolu se snímkem MVDr Snášilovi, CSc.

 

B)  K chovu lze použít psa (pokud je zdráv) neomezeně.

Fenu lze krýt naposledy v den, kdy dovršila věku 8 let.