Výmarský ohař:

Něco málo teorie nejen o výmarském ohaři ...

Úvod

•  Události

• Naše fenečky

• Fotogalerie

• Výmarský ohař

• Monvi Salvia

• Naše štěňátka

• Kniha návštěv

• Informace

 

 

• Historie plemene

• Standard plemene

• Podmínky chovnosti

• Varianty srsti

• Vaše dotazy

• Výsledky výstav

 

 

I.

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD

KLUBU CHOVATELŮ VÝMARSKÝCH OHAŘŮ ČR

 

Chovatelství je činnost, která zabezpečuje produkci štěňat pro potřeby výkonu práva myslivosti. Chovatelství je zájmovou činností členů KCHVO. Účelem tohoto chovného řádu je zajistit jednotné podmínky pro chov a registraci výmarských ohařů.

 

 ČÁST I. CHOVATEL

A) Chovatel je každý, kdo v době krytí feny je jejím majitelem a je členem KCHVO. V případě, že majitelem je organizace, musí tato oznámit jméno držitele chovné feny.

B) Pokud majitel chovné feny nemůže mít fenu v době vrhu doma, je povinen tuto skutečnost oznámit před vrhem poradci chovu.

C) Přejde-li březí fena do vlastnictví nového majitele, musí majitel chovné feny tuto skutečnost oznámit plemenné knize a poradci chovu. Dohodne-li se starý a nový majitel, může být vrh zapsán na chovnou stanici starého majitele.

D) Chovatel a vlastník chovného jedince je povinen pečovat o tohoto řádným způsobem, dodržovat hygienické zásady a respektovat všechna zákonná nařízení.

E) Chovatel a vlastníci chovných jedinců jsou povinni umožnit kontrolu osobám pověřeným KCHVO.

 

 ČÁST II. RODIČE

A) Chovní jedinci musí splňovat podmínky, které po konzultaci s členskou základnou určuje výbor KCHVO.

B) U psů a fen importovaných ze zahraničí může výbor KCHVO poskytnout úlevu, pokud zařazení takového jedince by mohlo znamenat přínos do chovu. Fena 1 vrh, pes 2-3 krytí.

Úleva z podmínek může být jen u výkonu. Po stránce exteriéru pokud nemá výstavní ocenění, musí být zhodnocen alespoň poradcem chovu (pokud je rozhodčím z exteriéru).

C) Chovným může být uznán jedinec, který absolvoval zkoušky z výkonu a výstavní ocenění na klubové nebo speciální výstavě výmarských ohařů.

Importovaní jedinci musí splňovat podmínky chovnosti v zemi, ze které jsou importováni. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s podmínkami v KCHVO-ČR.

Pes i fena musí v den výstavy dosáhnout věku 12 měsíců. K chovu lze použít psy i feny po dovršení věku 18 měsíců.

 

 ČÁST III. CHOV

A) Chov je prováděn řízeným způsobem. Vhodné psy doporučuje poradce chovu.

B) Chovná fena může mít v kalendářním roce pouze jeden vrh.

Za vrh se považuje i případ, kdy chovná fena odchová (vrhne) pouze jedno štěně. Další krytí se má jako náhradní.

C) Žádost o doporučení ke krytí si vyžádá chovatel u poradce chovu 2 měsíce před předpokládaným háráním.

D) Výbor KCHVO má právo vyloučit z chovu psy a feny, kteří prokazatelně přenášejí na potomstvo nežádoucí vlastnosti nebo mají narušené reprodukční schopnosti.

 

 ČÁST IV. PODMÍNKY KRYTÍ

A) Chovatel je povinen před krytím dohodnout podmínky krytí s majitelem chovného psa. Písemná dohoda je základem pro event. spory.

Jestliže fena nezabřezla nebo se narodilo jen jedno štěně, má chovatel nárok na náhradní krytí, pokud se nedohodly obě strany jinak. Chce-li majitel chovné feny uplatňovat nárok na náhradní krytí, musí do 75 dnů po krytí nahlásit dop. dopisem výsledek tohoto krytí majiteli psa a poradci chovu.

Změní-li chovný jedinec majitele a má závazek ve věci náhradního krytí, musí být o tomto informována druhá strana.

Majitel chovné feny je povinen nahlásit majiteli psa a poradci chovu počet štěňat (narozených, ponechaných) včetně nezabřeznutí. Pokud majitel chovné feny tyto údaje nenahlásí, vystavuje se riziku nevydání krycího listu pro příští rok.

B) Držitel chovného psa může krýt svým psem jen tehdy, předloží-li majitel chovné feny platné doporučení ke krytí.

C) Zahraničním psem může být fena kryta jen se souhlasem poradce chovu. Nutno dodat fotokopii PP.

D)  Během jednoho dne smí pes krýt pouze tutéž fenu.

E) Vlastník chovného psa po krytí potvrdí doporučení ke krytí - 2x. Originál předá majiteli feny a ten ho odešle až s přihláškou vrhu štěňat na plemennou knihu. U kopie ustřihne potvrzení o krytí a předá majiteli chovné feny. Zbytek kopie zašle poradci chovu.

Platnost krycího listu je jeden rok.

 

 ČÁST V. VRHY

A) Ve vrhu smí být ponecháno max. 6 štěňat. Nadpočetná štěňata může povolit pouze poradce chovu v případě, že o tuto skutečnost bylo požádáno před vrahem a to pouze u zahraničního krytí v případě předpokládaného přínosu pro chov VO.

B) Chovatel je povinen do 10 dnů oznámit vrh (počet narozených psů a fen - počet ponechaných psů a fen) na adresu poradce chovu a majitele chovného psa.

C) Chovatel je povinen pečovat o fenu v době březosti a kojení, jakož i o celý vrh štěňat, aby byl zajištěn jejich zdárný vývin.

D)  Chovatel je povinen vést si záznamy o krytí a vrzích.

Majitel chovného psa vede rovněž záznamy o krytí fen a jeho výsledcích.

E) Nedodržení zásad chovatelského a zápisního řádu má za následek disciplinární řízení revizní komisí KCHVO.

 

 ČÁST VI. PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ PSŮ A FEN VO DO CHOVU

A) Chovné podmínky - výmarský ohař platné od 01.03.2003

    Chovné podmínky - výmarský ohař platné od 01.06.2006

    Chovné podmínky - výmarský ohař platné od 01.01.2009

 

Všichni VOK i VOD žádající o uchovnění musí být plnochrupí, musí absolvovat jarní svod, klubovu nebo speciální výstavu a po dosažení věku 15ti měsíců projít výběrem do chovu prováděným komisí chovatelské rady. Výběry do chovu se provádí vždy při klubové nebo speciální výstavě.

Dále musí splňovat tyto podmínky:

 

 

 

Ocenění na klubové nebo speciální výstavě KCHVO

Hodnocení na zkouškách

Krátkosrstí

pes

VÝBORNÝ

PZ I. cena + LZ (v jakékoliv ceně)

VELMI DOBRÝ

VZ (v jakékoliv ceně)

fena

VELMI DOBRÁ

PZ I. cena

 

Dlouhosrstí

pes

VELMI DOBRÝ

PZ I. cena

 

fena

VELMI DOBRÁ

PZ II. cena

 

 

MAJITEL PSA VOK I VOD, který splnil chovné podmínky zašle doporučeně hlavnímu poradci chovu (MVDr. Šonka):

1. originál průkazu původu (PP)

2. kopii ústřižku složenky od zaplacení členských příspěvků

3. fotografii psa formátu 10x15 cm ve výstavním postoji

4. u importovaných psů navíc vyhodnocení DKK - nález maximálně 1/1 (B/B)

 

Hlavní poradce chovu označí originál PP razítkem "chovné podmínky splněny" a odešle ho na plemennou knihu. Po obdržení originálu PP s razítkem "chovný pes" z plemenné knihy zašle majitel chovného psa VOK kopii takto označeného PP a kopie soudcovských tabulek z pracovních zkoušek poradci chovu pro VOK (MVDr. Šonka) a majitel psa VOD poradci chovu pro VOD ( MVDr. Čech)

 

MAJITEL FENY VOK I VOD, která splnila chovné podmínky zašle doporučeně zástupci hlavního poradce chovu (MVDr. Čech)

1. originál PP

2. kopii ústřižku složenky od zaplacení členských příspěvků

3. u importů vyhodnocení DKK - nález maximálně 1/1 (B/B)

 

Zástupce hlavního poradce chovu označí originál PP feny razítkem "chovné podmínky splněny" a zašle zpět majiteli. Originál PP feny k označení "chovná fena" zasílá majitel na plemennou knihu až s přihláškou prvního vrhu štěňat této feny.

 

Žádost o krytí v ČR:

Ruší se poplatek 100,- Kč za vystavení doporučení ke krytí!

O doporučení ke krytí je nutno žádat příslušného poradce chovu písemně, nebo e-mailem s časovým předstihem předpokládaného hárání feny. Platnost doporučení ke krytí je 12 měsíců.

V žádosti uvede chovatel pouze jmény feny a rok jejího narození, případně psa o kterého má zájem. V případě žádosti o první kytí feny je nutno ještě přiložit kopii jejího PP a kopie soudcovských tabulek z pracovních zkoušek.

Výsledek krytí (i nezabřeznutí) je chovatel povinen do 10ti dnů po porodu (u nezabřeznutí do 75 dnů po krytí) nahlásit majiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu na formuláři, který obdrží s doporučením chovných psů. S hlášením vrhu je vhodné zaslat poradci chovu kopii PP feny, pokud došlo u této feny k jakýmkoliv změnám (zkoušky, výstavy).

Pokud nebylo chovatelem odesláno hlášení vrhu po předchozím krytí feny, nebudou poradci chovu na žádost o doporučení psa na jakoukoliv fenu ve vlastnictví tohoto chovatele reagovat, dokud toto hlášení neobdrží (porušení pravidel pro chov KCHVO!)

 

Žádost o krytí v zahraničí:

O povolení krytí zahraničním psem je nutno žádat hlavního poradce chovu písemně a minimálně 2 měsíce před plánovaným krytím (předčasné hárání feny není důvodem ke zkrácení tohoto časového limitu). Majitel feny přiloží fotokopii originálu PP požadovaného psa, doklad o vyšetření na DKK s výsledkem maximálně 1/1 (B/B) a potvrzení chovatelského klubu země původu psa, že tento pes je v dané chovným - signované statutárním zástupcem tohoto klubu a otiskem klubového razítka. Předtisk tohoto potvrzení v angličtině je možno získat na oficiálních web. stránkách KCHVO ČR, nebo u hlavního poradce chovu.

Odpadá tak povinnost zajistit žadatelem úřední překlad prohlášení chovatelského klubu země původu požadovaného psa!

 

DKK je povinně sledována pouze u importovaných jedinců.

Vyhodnocuje:

MVDr. Milan Snášil, CSc., Luční 62, 616 00  Brno

Na adresu posuzovatele zašlete RTG snímek. Výsledky vám budou zaslány po vyhodnocení na dobírku.Cena za vyhodnocení jednoho snímku (DKK nebo DLK) je 400,- Kč

 

B)  K chovu lze použít psa (pokud je zdráv) neomezeně.

Fenu lze krýt naposledy v den, kdy dovršila věku 8 let.

 

II.

DOPLNĚK CHOVATELSKÉHO ŘÁDU

 KLUBU CHOVATELŮ VÝMARSKÝCH OHAŘŮ

 

 ČÁST V. VRHY

Podle zákona na ochranu zvířat nemůže chovatelský klub nutit chovatele k utracení nadpočetných štěňat. Vzhledem k této skutečnosti členská schůze v Prostějově dne 15.02.1998 a v Praze 01.03.1998 přijala následující usnesení.

 

1. V případě, že chovatel ponechá ve vrhu pouze 6 štěňat, fena může být kryta každý rok.

 

2. Pokud se chovatel rozhodne pro vyšší počet štěňat než 6 (chovatelský řád KCHVO) platí následující pravidlo:

a)  Další vrh nemůže mít fena dříve jak za dva roky po nadpočetném vrhu. To znamená, že nesmí být vystaveno doporučení ke krytí v následujícím roce.

b) Štěňata z nadpočetného vrhu musí být předvedena na jarním svodu a vykazovat minimálně středně silnou kostru.

c)  Chovatel a jméno feny budou zveřejněni v klubovém zpravodaji, aby prodej takovéto feny po nadpočetném vrhu nepůsobil komplikace novému majiteli.

d)  V případě, že by štěňata z nadpočetného vrhu vykazovala na jarních svodech závažné exteriérové vady, může chovatelský klub zrušit chovnost takové feně.

e)  V případě nadpočetného vrhu si výbor vyhrazuje kontrolu vrhu na náklady chovatele.

 

Doplněk chovatelského řádu vychází z několika podstatných skutečností. Chovatelská základna výmarských ohařů je poměrně malá, takže dochází často k příbuzenské plemenitbě, což kvalitě chovu neprospívá a větší počet štěňat tuto skutečnost ještě může umocňovat.

 

Výmarský ohař je lovecké plemeno a o jiné využití plemene KCHVO nemá zájem. K nejčastějšímu krytí fen dochází v podzimních měsících. V téže  době je při podzimních honech největší zatížení (pracovní) loveckých psů. toto vše představuje nadměrné zatížení organismu feny.

 

Poznámka: Změny a doplňky chovatelského řádu byly schváleny členskými schůzemi.

 

 

III.

Pravidla pro chov
Klubu chovatelů výmarských ohařů

Chov v rámci Klubu chovatelů výmarských ohařů (dále jen KCHVO) se řídí zejména zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jejich prováděcími předpisy a předpisy Českomoravské kynologické unie zejména jejím zápisným řádem a řádem ochrany zvířat při chovu.

K zajištění jednotných podmínek pro chov a s cílem udržet a rozšířit genetickou různorodost plemene při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro výmarského ohaře tak, jak je popsán standardem FCI č. 99, upřesňují tato pravidla pro chov KCHVO výše uvedené závazné normy.

1. Chov v rámci KCHVO je řízený a je umožněn pouze členům klubu. Vhodné psy ke krytí doporučuje závazně poradce chovu. Chovný jedinec registrovaný v KCHVO nesmí být registrován v jiném klubu chovatelů.

2. Podmínky pro zařazení do chovu určuje výbor klubu na návrh chovatelské rady.

3. Do chovu nejsou připuštěni jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard výmarského ohaře uvádí jako vady vylučující, a s kombinací méně závažných vad, které jsou pro chov nežádoucí. Dále pak jedinci bázliví a agresivní. Za podmínek uvedených v těchto pravidlech je možné výborem klubu vyřadit z chovu i chovné jedince, kteří již podmínky pro zařazení do chovu splnili.Vyřazení chovného jedince z chovu výbor klubu zveřejní.

4. Výběr do chovu provádí členové chovatelské rady určení výborem zpravidla při klubových nebo speciálních klubových výstavách. O výběru je pořizován zápis v bonitační kartě. Závěry výběru do chovu se zveřejňují na klubových internetových stránkách.

5. Proti nezařazení do chovu je možné podat odvolání, a to ihned po závěru bonitační komise. Podání odvolání je podmíněno složením jistiny ve výši 1000 Kč, která propadá ve prospěch klubu v případě, že nebude odvolání vyhověno. O odvolání rozhodne většinou všech svých členů výbor. Jeho rozhodnutí je konečné.

6. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí za klub do průkazu původu poradce chovu otiskem razítka "chovné podmínky splněny", podpisem a datem.

7. Žádost o doporučení ke krytí si vyžádá chovatel u poradce chovu s dostatečným předstihem před předpokládaným háráním a poradce chovu vystaví krycí list do 2 měsíců od podání žádosti. V případě, že chovatel navrhuje zařadit do doporučení ke krytí chovného psa ze zahraničí, přiloží k žádosti fotokopii průkazu původu navrhovaného psa s dokladem o vyšetření na DKK tohoto psa.

8. Platnost krycího listu je jeden rok ode dne vystavení.

9. Držitel chovného psa může krýt svým psem jen tehdy, předloží-li majitel chovné feny platné doporučení ke krytí. Majitel chovného psa je povinen před krytím zkontrolovat, zda souhlasí tetovací číslo ve slechu feny s tetovacím číslem v průkazu původu a v krycím listu.

10. Chovatel do hlášení o vrhu uvede i výskyt bílých skvrn na jednotlivých štěňatech.

11. Vznikne - li podezření, že štěňata ve vrhu nepochází z uvedeného spojení, má výbor právo nařídit zkoušku paternity. V případě, že zkouška paternity podezření nepotvrdí, nese náklady za vyšetření klub. V případě, že některé ze štěňat neodpovídá uvedeným rodičům, nese veškeré náklady za vyšetření chovatel a výbor má právo navrhnout s chovatelem zahájit kárné řízení.

12. Počet krytí jednoho chovného psa může být maximálně 4 x v jednom kalendářním roce. To znamená, že může krýt maximálně 4 feny v jednom kalendářním roce. Do tohoto počtu se nezapočítají krytí, ze kterých fena nezabřezla. Počet krytí je povinen si hlídat majitel psa a umožňuje mu volbu fen, kterým svého psa poskytne. V případě překročení povoleného počtu 4 krytí v jednom kalendářním roce bude pes v dalším kalendářním roce poradcem klubu vyřazen se seznamu chovných psů. Poradce chovu může povolit z tohoto omezení výjimku, pokud to je v zájmu chovu.

13. Fena smí mít v jednom kalendářním roce pouze jeden vrh.

14. Pokud fena odchová v jednom vrhu více než 6 štěňat, je další její krytí povoleno nejdříve rok po tomto vrhu. To znamená, že jí nebude vystaveno doporučení ke krytí dříve než 365 dní po datu tohoto vrhu.

15. Chovatel je povinen vést si záznamy o krytí a vrzích a na požádání poradce chovu, nebo člena chovatelské rady KCHVO tyto záznamy předložit ke kontrole. Stejná povinnost se týká i majitele chovného psa.

16. Výbor je oprávněn vyřadit z chovu na základě návrhu chovatelské rady chovné jedince, u kterých se kontrolou dědičnosti prokázalo, že předávají potomstvu nežádoucí exteriérové či povahové vady, nebo poruchy zdraví.

17. Cílů chovu je možné dosáhnout pouze odchovem čistokrevných štěňat s průkazem původu. Zjištění, že chovatel produkuje štěňata bez průkazu původu, je hrubým porušením chovatelských zásad a důvodem pro ukončení členství v KCHVO a vyřazení všech jedinců, kteří jsou v majetku vyloučeného člena, z chovu. Změna majitele chovného jedince není důvodem k novému zařazení do chovu. Chovní jedinci vyloučení z chovu budou uvedeni ve Zpravodaji KCHVO.

18. Výbor má právo provádět namátkové kontroly vrhů. Kontrolu provádí člen klubu pověřený výborem. O kontrole vrhu se provádí zápis, jehož jeden výtisk obdrží chovatel. V případě zjištěných hrubých nedostatků v chovu nebo při neumožnění provedení kontroly vrhu, může výbor dát podnět ke kárnému řízení.

19. Je zakázáno provádět na psech a fenách zákroky k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu vylučující. Jedinci s takovým zákrokem nejsou zařazováni do chovu, nebo jsou z chovu po zjištění takové úpravy vyloučeni. K zjištění, zda nedošlo k nedovoleného zákroku, jsou členové povinni strpět na svém výmarském ohaři prohlídku nebo zkoušku. Náklady na ni hradí v případě zjištění porušení pravidel pro chov chovatel, v opačném případě nese náklady KCHVO.

 

 

Copyright © 2006-2010 Romana Marková - Monvi Salvia, weimaraner kennel, Všechna práva vyhrazena!

Veškerý obsah serveru monvisalvia.com je předmětem autorského práva v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.